Všeobecné obchodné podmienky

Poriadok robí priateľov. Tu sú naše obchodné podmienky. 

Podmienky používania

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnými spoločnosťami ( ďalej len poskytovateľ) BKS Úspech, s.r.o. so sídlom Čierny chodník 29/1 , 831 07 Bratislava, IČO: 35 768 746, IČ DPH: SK2020232357, zapísana v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl.č.19265/B a K.A.B.A. Slovensko so sídlom Komenského 19,  03601 Martin, IČO: 361 385 76, IČ DPH: SK2021353268, zapísaná v OR KÚ Žilina, ZZPO-6/97 a účastníkmi online vzdelávania (ďalej len „účastník“) realizovaného prezenčným spôsobom prostredníctvom online komunikačných nástrojov (ďalej len „služba“).

1.Prihlasovanie na kurz

Prihlásiť na kurz (školenie, ) sa možno písomne ( cez web stránku, e-mail). Prihlášky sú záväzné. 

Prijatie každej prihlášky potvrdzujeme e-mailom,  a zároveň Vám zašleme pokyny k úhrade. V prípade, ak by ste potvrdenie prihlášky nedostali, prosíme, kontaktujte nás. Registráciou na stránkach účastník vyslovuje výslovný súhlas s týmito VOP. Registráciou účastník potvrdzuje správnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov, a že registráciu vykonal osobne.

2. Cena

Poskytované služby sú spoplatnené. Výška ceny jednotlivých služieb je uvádzaná na stránke v popise kurzu. Cena kurzu zahŕňa online prezenčné vzdelávanie prostredníctvom online nástrojov, vykonanie skúšky a odoslanie digitálneho certifikátu o absolvovaní kurzu na email účastníka uvedený v registrácii vo formáte PDF. Ceny uvedené na stránke sú konečnými cenami zahŕňajúce DPH.

3.Platobné podmienky

2a, Platobné podmienky pre štandardné kurzy
Platbu za kurz (školenie) je potrebné uhradiť najneskôr päť (5) dní pred začatím kurzu prevodným príkazom. Pri oneskorení úhrady sa klient vystavuje riziku, že sa jeho miesto obsadí iným účastníkom.

4.Uzatvorenie zmluvy

K uzatvoreniu individuálnej zmluvy o poskytnutí služby dôjde na základe záväzného objednania služby s povinnosťou platby zo strany účastníka za cenu uvedenú na stránke v čase objednania služby, a po akceptácií objednávky a obdržaní zálohovej faktúry zo strany poskytovateľa zaslaním potvrdzujúceho emailu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo objednávku neakceptovať, a to aj bez udania dôvodu.

5.Storno podmienky

Stornovanie prihlášky akceptujeme iba písomnou formou.

Pri stornovaní doručenom najneskôr 10 pracovných dní pred začiatkom kurzu (školenia, seminára) neplatí objednávateľ žiadny storno poplatok. Ak už úhradu vykonal, bude mu vrátená v plnej výške, alebo sa môže dohodnúť na náhradnom termíne.

Pri stornovaní doručenom 4-9 pracovné dni pred začiatkom kurzu (školenia, seminára) účtujeme storno poplatok vo výške 50% z ceny.

Pri neskoršom stornovaní, resp. pri neúčasti na kurze (školení) účtujeme storno poplatok vo výške 100% z ceny.

6.Zmeny termínov školenia

Zmenu termínu je možné akceptovať iba písomnou formou.

Pri zmene termínu zo strany účastníka je zmena možná po vzájomnej dohode bez storno poplatkov. Účastník bude zaradený do iného dohodnutého termínu o čom obdrží potvrdzujúci e-mail od poskytovateľa.

Poskytovateľ  si vyhradzuje právo na presunutie kurzu (školenia) na iný termín v prípade nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov ( 7 účastníkov) na daný termín kurzu. V takomto prípade budú prihlásení účastníci včas informovaní. Ak by zmena účastníkovi nevyhovovala, bude mu vrátená platba v plnej výške.

7.Poskytnutie služby

Úhradou zálohovej faktúry (to znamená pripísaním úhrady na účet poskytovateľa) a naplnením minimálneho počtu účastníkov v skupine sa účastníkom sprístupní pozvanie na online vzdelávanie podľa vybraného termínu a kurzu v termíne 3 dni pred začiatkom kurzu. Spolu s pozvánkou obdrží materiály (pracovné listy a pod.) pokiaľ sú ku kurzu k dispozícií. 

8.Zodpovednosť za vady

Poskytovateľ nezodpovedá za nepretržitú dostupnosť online služby. Technická dostupnosť služieb závisí od technologických možností bežne využívaných pri poskytovaní obdobných služieb, nezávislých od vôle poskytovateľa. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť služieb v dôsledku okolností nezapríčinených priamo konaním a/alebo opomenutím poskytovateľa, a to najmä nie však výlučne v dôsledku udalostí vyššie moci, výpadkov na strane prevádzkovateľov sietí, webových a hardwarových služieb, v dôsledku kybernetických útokov a škodlivého software.

9.Ochrana osobných údajov

Stránky aor.sk prevádzkujú spoločnosti BKS Úspech, s.r.o. a KABA Slovensko, s.r.o. Prevádzkovateľ stránok zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov poskytnutých účastníkom, ktoré sú potrebné pre registráciu a poskytnutie služieb sú sprístupnené na https://www.aor.sk/oou.

Účastníci školenia nesmú, z dôvodu zachovania ochrany osobných údajov prítomných osôb a integrity osobnosti, vyhotovovať zvukové alebo obrazové záznamy z kurzov, ani pre vlastnú potrebu. 

10.Záverečné ustanovenia

Zmluvy uzatvárané podľa týchto VOP sa riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky a pre riešenie sporov sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

Orgánom pre alternatívne riešenie sporov vyplývajúcich z týchto VOP je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Slovenská republika, a to za podmienok uvedených na ich webovom sídle www.soi.sk.

Ak by boli niektoré ustanovenia týchto VOP neplatné, nemá to za následok neplatnosť celých VOP, zmluvy uzatvorenej na ich základe, alebo právneho vzťahu z nich vyplývajúceho.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.4.2021